Algemene voorwaarden

De cursus kan tot uiterlijk zeven dagen voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Daarna is er geen restitutie meer mogelijk. Het cursusgeld dient voor de start van de cursus overgemaakt te worden. Voor reeds betaalde lessen vindt geen restitutie plaats. In overleg kan een gemiste les in een andere groep worden ingehaald. Wanneer er door omstandigheden geen les kan worden gegeven, dan wordt de betreffende les in overleg ingehaald of ontvang je een deel van het cursusgeld terug. Indien noodzakelijk kan Veronique van Veenendaal, de voorwaarden tussentijds aanpassen. Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico. Veronique van Veenendaal kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor evt. schade of opgelopen letsel van de cursist. Yoga is géén alternatief voor een medische of psychiatrische behandeling. Bij twijfel wordt aangeraden eerst te overleggen met de (huis)arts.

Privacy

Veronique van Veenendaal behandelt jouw persoonlijke gegevens zorgvuldig.

Hieronder kun je lezen welke maatregelen er genomen zijn om jouw gegevens veilig te bewaren.

Mocht je vragen hebben met betrekking tot je gegevens dan kun je op ieder moment daarover contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@veroniquevanveenendaal.nl

Inschrijfformulieren

De online inschrijfformulieren via de website gebruiken we om alle nodige gegevens te verzamelen voor een aanmelding bij Veronique van Veenendaal. De gegevens zijn onder andere de persoonsgegevens, en eventuele bijzonderheden/medische gegevens die van belang kunnen zijn voor het uitoefenen van yoga/yoga-gerelateerde activiteiten bij Veronique van Veenendaal. Ook worden deze gegevens gebruikt voor het maken van een kwitantie indien nodig.

De gegevens die op dit formulier vermeld staan, zijn alleen toegankelijk voor Veronique van Veenendaal en de administratieve medewerker die deze gegevens verwerkt. De medewerker die toegang heeft tot het inschrijfformulier is zich bewust van het feit dat ze zeer zorgvuldig om dient te gaan met de formulieren en de daarop vermelde gegevens. Gegevens worden niet gekopieerd of verspreid. Gegevens worden alleen benut voor het kunnen uitvoeren van de werkzaamheden van Veronique van Veenendaal. Na het beëindigen van een cursus kunnen cursisten ten alle tijden vragen de gegevens te verwijderen.

Wanneer je je bij ons inschrijft, kun je op inschrijfformulier aangeven of er bijzonderheden zijn. Soms is het voor ons als docent fijn te weten of iemand klachten heeft of een medische geschiedenis waar wij rekening mee kunnen houden. Deze informatie wordt nooit gedeeld of voor commerciële doeleinden gebruikt. Het dient alleen om cursisten deel te kunnen laten nemen aan lessen en workshops en om te registreren wie er in welke groep zit. Iedereen die bij Veronique van Veenendaal toegang heeft tot de lijsten van cursisten dient hier zorgvuldig mee om te gaan.

E-mail

Alle communicatie en informatie die via e-mail binnenkomt, wordt zorgvuldig behandeld en er is beperkte toegang tot de informatie tot een enkele medewerker van Veronique van Veenendaal. Zij dient ook te zorgen voor een veilig netwerk en veilig apparaat waarmee ze de email gegevens verwerkt. Er worden geen gegevens via de email verzameld of verspreid voor andere zaken dan voor het geven van lessen.

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief die Veronique van Veenendaal verstuurd, wordt verstuurd via Mailchimp. Ook Mailchimp dient zich te houden aan de Europese privacy wetgeving en is dus verplicht om zorgvuldig om te gaan met alle e-mailgegevens die zij ontvangen. Onze nieuwsbrief wordt alleen verspreid met de reden om alle leden en geïnteresseerden op de hoogte te stellen van lessen en activiteiten. Wij delen geen e-mailadressen aan andere bedrijven en gebruiken de gegevens ook niet voor andere doeleinden dan de hierboven beschreven doeleinden. Je kunt je ten alle tijden uitschrijven voor de nieuwsbrief via de link die in iedere nieuwsbrief staat vermeld en door een email te sturen naar info@veroniquevanveenendaal.nl

Social media

Veronique van Veenendaal is vertegenwoordigt op social media platforms, op dit moment alleen op Facebook. We zijn daar vertegenwoordigd om af en toe activiteiten te delen. We organiseren verschillende lessen en af en toe weekenden of dagen, en we willen natuurlijk zoveel mogelijk mensen laten weten dat ze zich hiervoor kunnen aanmelden.

Om die mensen te bereiken, maken we naast posts met aankondigingen soms ook gebruik van foto’s van activiteiten met deelnemers. We vragen zoveel mogelijk van te voren of cursisten hiermee akkoord gaan. Het is niet altijd haalbaar om iedere keer een ieder om persoonlijke toestemming te vragen. Wel beloven we dat we altijd zorgvuldig en met respect zullen omgaan met de foto’s van deelnemers. Ook heeft iedere deelnemer ten alle tijden voorafgaand aan het evenement, tijdens of naderhand de gelegenheid om aan te geven niet gefotografeerd te willen worden of onherkenbaar gemaakt te willen worden. Ook als een post gedeeld is en naderhand is er de wens om niet herkenbaar te zijn op onze social media, zullen we de post aanpassen dan wel verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Veronique van Veenendaal en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou, of een andere door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek indienen tot inzage, correctie of verwijdering, van je persoonsgegevens. Je kunt dit verzoek sturen naar info@veroniquevanveenendaal.nl

De gegevens bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen. De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Veronique van Veenendaal wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Veronique van Veenendaal neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@veroniquevanveenendaal.nl